โดย  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย นเรศวร จังหวัด  พิษณุโลก
ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพเยาวชน
E-mail: childwelfare.nu@gmail.com